Naši klienti a
ich skúsenosti

Prípadové štúdie

Inšpirujte sa prípadovými štúdiami našich spokojných zákazníkov

Spoločnosť Metlife poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia, je známa finančnou istotou, dlhodobými skúsenosťami v tomto odvetví, profesionálnym prístupom ku klientom, vysokou kvalitou a spektrom poskytovaných služieb a v neposlednej miere aj finančnou disciplínou. Sme silno motivovaní si túto svoju pozíciu udržať aj prostredníctvom zlepšovania riadenia dát, digitalizáciou procesov a zapojením inovácii vo všetkých oblastiach záujmu.

Výsledkom našej dlhodobej spolupráce so spoločnosťou MAIND je niekoľko úspešných projektov, či už v oblasti DWH, kde dodaný dátový sklad poskytuje dáta nie len pre reporting, ale aj pre viaceré interné aj externé aplikácie, ale výrazné posun prinieslo aj riešenie dodané formou Software as a Service (SaaS) pre oblasť správy a údržby individuálnych a skupinových poistení, ktoré ponúkame našim klientom či už priamo alebo prostredníctvom našich partnerov.

Počas dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou MAIND sme si vybudovali partnerstvo, postavené na vzájomnej dôvere, odbornosti, poznaním nášho prostredia a proklientskym prístupom pri riešení našich, častokrát náročných, požiadaviek vyplývajúcich z meniaceho sa trhu. Tiež oceňujeme mieru flexibility pri dodávaní nových funkcionalít, nakoľko niekedy je času od zadania novej požiadavky po jej nasadenie do produkčnej prevádzky naozaj málo, lebo na požiadavky trhu je treba reagovať častokrát veľmi rýchlo.

Tomáš Árendáš, Head of Corporate Sales CZ/SK

Za posledné tri roky sme ako jedna z najväčších bánk v SR čelili viacerým technologickým a implementačným výzvam. Oblasť Dátovej Integrácie, BI a reportingu je jednou z tých, ktorá je ovplyvnená a dotknutá prakticky každým väčším bankovým projektom. Zároveň podlieha častým zmenám v zmysle legal a regulatórnych požiadaviek. V neposlednom rade konsolidácia dátovej architektúry a Data Governance predstavuje priestor na optimalizáciu a simplifikáciu celej IT architectural landscape v rámci banky. Keďže sme pre našu pobočku v Prahe realizovali zložitý program výmeny Core banking systému, dopad na dátovú oblasť bol veľmi komplexný. O to viac vnímame profesionálny prístup a pomoc firmy MAIND jednak pri analytickej, implementačnej, ale aj koordinačnej časti Data Integration Streamu ako kľúčový a rozdielový. Či už sa to týka samotnej expertízy jednotlivých ľudí, celkovej kvality dodávky, ale aj korektnosti pri spolupráci a striktnosti pri dodržaní projektových míľnikov.

Milan Jamrich, Riaditeľ ICT, VÚB, a.s.

Súčasnú dobu môžeme nazvať dobou digitalizácie. V ČSOB prebieha transformácia s cieľom signifikantne zvýšiť Customer Experience. Z pohľadu IT architektúry to znamená potrebu implementovať viacero komponentov a vylepšení. Jedným z nových komponentov bol identifikovaný aj zákaznícky orientovaný Operational Data Store (ODS), ktorý mal pokryť hlavne témy ako:

  • Reálny 360° pohľad na klienta v rámci skupiny
  • Zákaznícke procesy prechádzajúce viacerými obslužnými kanálmi
  • Podpora predajných procesov, manažment súhlasov a kontaktná história

Firma MAIND dodala komplexné riešenie pokrývajúce naše požiadavky. Riešenie bolo dodávané vo viacerých fázach, ktoré od samotnej technologickej platformy implementovali dátové integrácie na viaceré kľúčové aplikácie banky. Z dodaného riešenia sa stal jeden z hlavných dátových zdrojov v rámci IT architektúry, ktoré poskytuje odberateľom konsolidované dáta ako dávkovo, tak aj v online režime.

Firmu MAIND vnímame ako profesionálneho partnera zastávajúceho role od riadenia projektu, prípravy analýz a návrhov, ako aj samotnej implementácie.

Peter Galo, Manažér oddelenia vývoja a prevádzky operatívnych dátových riešení, ČSOB a.s.

Jedným z hlavných pilierov stratégie KBC skupiny je stavať na „Data driven“ technológiách a efektívnom manažmente dát.Preto sa naša skupina rozhodla implementovať skupinový dátový skladv rámci programu RAINBOW, ktorý zastrešuje regulátórne požiadavky banky a poisťovne všetkých KBC entít. Ide o moderné a veľmi komplexné multi-tenantové riešenie, dodávané agilnou metódou 30 spolupracujúcimi tímami.

Spoločnosť MAIND dodáva svojich konzultantov na pokrytie analytických, architektonických aj manažérskych potrieb tohto programu. Spolupracovníci zo spoločnosti MAIND svojimi skúsenosťami veľmi výrazne prispievajú na úspešnom chode programu RAINBOW a pomáhajú nám zvládať komplexné skupinové požiadavky.

Samuel Kytka, Riaditeľ odboru riadenia dát, KBC Bank

Horský rezort Dolní Morava patrí medzi top poskytovateľov turistických služieb v Českej republike. V rámci projektu celkovej výmeny SW riešení rezortu sme okrem poskytovania Business Intelligence a reportingu formou Software as a Service (SaaS) tiež zabezpečili projektové riadenie, návrh vzájomnej integrácie nových systémov, vývoj a nasadenie viacerých “on-premise“ obslužných aplikácií.

„Vďaka Business Intelligence je kontrolling a plánovanie v našom rezorte dennou rutinou.“

Ing. Mgr. Věra Kocianová, ekonomicko-správní ředitel, Horský rezort Dolní Morava

ČSOB Leasing je dlhodobo lídrom na slovenskom leasingovom trhu. Pozícia lídra je mimoriadne náročná z pohľadu potreby prinášania neustálych inovácií v oblasti produktov a služieb pre klientov, čo v tejto dobe to znamená hrať prvú ligu aj v oblasti IT, digitalizácie a riadenie dát.

Jedným z nosných projektov v oblasti riadenia dát v našej spoločnosti je budovanie nového podnikového dátového skladu ako platformy pre dátovú integráciu a konsolidáciu. Táto platforma slúži v prvom rade pre podporu procesov v oblasti riadenia kreditného rizika, oblasti finančného riadenia ako aj potrebného rozvoja reportingu a dátových integrácií v oblastiach zabezpečeným dátovým auditom.

Pre túto výzvu sme si vybrali spoločnosť MAIND, ako firmu špecializujúcu sa v oblasti budovania dátových skladov a dátových integrácií, čo môžeme s odstupom času potvrdiť ako správne rozhodnutie.

Oceňujeme profesionálny prístup spoločnosti MAIND vo všetkých oblastiach spolupráce ako biznis analýzy a konzultácií, technickej zdatnosti v rámci návrhu a implementácii podporovaných projektovým riadením dodávateľa.

Richard Chomist, CIO, ČSOB Leasing
Slovenska Sporitelna logo

Naše služby

Pomôžeme vám posunúť sa vpred pri neustálej modernizácii spoločnosti.

Business
&
Data Intelligence

Data Management
&
Integration

Data Governance

Process Management

Consulting