BI Roadmap

Zistite, čo Vaša spoločnosť potrebuje

Chcete dosiahnuť úspech a posunúť svoju spoločnosť na vyššiu úroveň pomocou inteligentných rozhodnutí? Naša BI roadmapa je prvým krokom správnym smerom.

Dohodnite si konzultáciu

Čo je BI road mapa?

BI Roadmap je konzultačná, analytická práca, ktorá slúži na zhodnotenie súčasného stavu reportovacieho a analytického riešenia u zákazníka a na návrh postupu implementácie alebo rozšírenia tohto riešenia.Zákazníci sa nachádzajú v rôznych obchodných situáciách v čase a mieste, zvyčajne majú veľmi odlišnú firemnú kultúru, rôznu úroveň znalostí a, samozrejme, rôzne ľudské, finančné a technické zdroje. V dôsledku toho sa vhodný spôsob implementácie BI pre konkrétneho zákazníka spravidla líši od vhodného spôsobu pre iných zákazníkov.

Aký je výstup?

Strategický dokument, ktorý obsahuje:

 • hodnotenie súčasného stavu BI a informačných zdrojov
 • Posúdenie potrieb zákazníkov z pohľadu informačnej architektúry a s ohľadom na globálne plány korporácie, metriky, subjekty, prioritizáciu a pokrytie
 • návrh najvhodnejšej architektúry BI na riešenie jednotlivých potrieb pre uvažovaný časový horizont
 • akčný plán – návrh postupných krokov v oblasti BI s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň BI v uvažovanom časovom horizonte

Ako prebieha?

Zhodnotenie súčasného stavu

Stav zákazníka BI možno opísať pomocou modelu vyspelosti BI. Na základe viacerých štúdií a projektov BI s rôznymi zákazníkmi sa zistilo, že existuje nasledujúcich 6 stupňov vyspelosti BI (každý zákazník sa v danom čase nachádza v jednom z nich). Po štádiách 2 a 4 sa nachádza bariéra, ktorú je ťažké prekročiť.

Nulové BI

Zamestnanci používajú na rozhodovanie len operatívne správy. Operatívny report je report, ktorý je generovaný len z jedného primárneho systému – zvyčajne zo systému ERP, účtovníctva, špecializovaných odvetvových aplikácií a pod. Papier je bežným médiom pre reportovanie.

Osobné BI

Každý zamestnanec si vytvára vlastné reporty podľa svojich špecifických potrieb. Zvyčajne sa údaje zložito získavajú z rôznych zdrojov, čistia, trans- formujú, ukladajú lokálne a prezentujú pomocou nástrojov, ako sú MS Excel a Access, úzkemu okruhu príjemcov. Nevýhodou tohto systému je, že kľúčoví zamestnanci strácajú drahocenný čas spracovaním surových údajov a nikdy sa nedostanú k vypracovaniu skutočne hodnotnej analýzy.

A. Investičná bariéra
Vo fáze Personal BI rastie ochota začať sa BI venovať systematicky vo všeobecnosti, čo však naráža na nasledujúce prekážky:

 • strach používateľov a neochota zmeniť
 • rozpočtové obmedzenia
 • nízka kvalita údajov v primárnych systémoch
 • nedostatok skúseností s riadením projektov BI

Divergetné BI

Jednotlivé oddelenia začínajú vytvárať systematicky riadené dátové mapy, ale s rozsahom obmedzeným na oddelenie, resp. procesy, ktoré vykonáva, a primárne systémy, ktoré používa na prevádzku. Získavajú sa špecializované technológie BI, ktoré sú však zvyčajne dostupné len vybraným „pokročilým“ používateľom.

Konvergentné BI

Zákazník cielene rieši niektoré problémy divergentného prístupu k dátovým kartám. Takmer vždy to znamená začať budovať jednotný dátový sklad (DWH) so spoločným, centrálne spravovaným dátovým modelom, centrálne spravovanými metadátami ETL a globálnymi pracovnými postupmi, ktoré riadia vyhľadávanie údajov, a jednotnou technologickou platformou.

B. Sémantická bariéra a integrácia s prostredím
Sémantická bariéra znamená najmä:

 • potrebu zjednotiť názvy a definície všetkých pojmov, ako aj obchodné pravidlá (BR) používané v aplikáciách BI/DWH v rámci celej spoločnosti/skupiny
 • nájdenie rovnováhy medzi zdravou túžbou používateľov vytvárať nové reporty na spoločnom základe (DWH) a publikovať ich ostatným na jednej strane a explozívnou tvorbou

Zhodnotenie súčasného stavu

Návrh cieľového stavu

Akčný plán

 • stanovenie (zvyšovanie) cieľov vyspelosti BI
 • stanovenie cieľov (zlepšenia) informačnej architektúry
 • stanovenie cieľovej architektúry BI
 • špecifikácia akčných krokov vedúcich k dosiahnutiu cieľov

Kritéria BI architektúry

Životaschopnosť

Vynútený rozsah úprav pri obchodných zmenách.

Flexibilita

Jednotková jednoduchosť modifikácie.

Vernosť

Aké skreslenia údajov sa môžu alebo nemôžu vyskytnúť v danej architektúre.

Sémantická vyspelosť

Ako dobre je opísaný obsah správ.

Škálovateľnosť

Ako veľké objemy údajov možno spracovať.

Tvrdosť

Ako veľmi vynútené pravidlá obmedzujú používateľov v ich práci.

NAŠI SKVELÍ KLIENTI

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu, vďaka ktorej
sa dozviete, ako dokážeme pomôcť práve vášmu
podnikaniu.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Ak váš niečo zaujíma, kľudne nás kontaktuje.

Rastislav Mičík
CSO