Naše služby

Ovládnite informácie
a získajte jasný prehľad.

Business &

Data Intelligence

Ovládnite informácie
a získajte jasný prehľad.

Business Intelligence & Data Intelligence

Jedná sa o systémy na podporu rozhodovania. Predstavuje súhrnné označenie pre metódy, nástroje a technológie, ktorých cieľom je získanie hlbšieho pohľadu na súvislosti ukryté v dátach a biznis interpretáciu dát.

Data Intelligence rozširuje možnosti BI pre veľké a neštruktúrované dáta a vo veľkom rozsahu využíva umelú inteligenciu na ich interpretáciu.

Vysvetlenie: Ide o súbor technológií, procesov a nástrojov, ktoré organizáciám umožňujú analyzovať svoje dáta a prevádzať ich na informácie, ktoré môžu podporiť rozhodovanie a strategické plánovanie. BI sa zaoberá získavaním, analýzou, interpretáciou a prezentáciou dát, aby organizáciám pomohol lepšie porozumieť svojim procesom, výkonnosti a trhu.

Pre koho je riešenie vhodné: Pre každú firmu, ktorá sa chce rozhodovať na základe informácii. Pre spoločnosti, ktoré potrebujú analytické reportovanie, dashboardy a vizualizácie dát, vedieť robiť predikcie budúcich trendov a vzorcov v biznise, prípadne sledovať kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich úspešnosť v dosahovaní. V MAIND pracujeme na riešeniach pre firmy v oblasti turizmu a rekreácie, ale aj bankovíctva, výroby a iných oblastiach.

Využitie: Napríklad v MAIND sme BI riešenie implementovali pre klienta Dolní Morava. Klient patrí medzi TOP poskytovateľov turistických služieb v Českej republike. Úlohou bolo vyriešiť problém s plánovaním a controllingom. Pretože, ako to už v niekotých firmách býva, aj Dolní Morava cítila, že tím vydáva priveľa úsilia na konsolidáciu a reportovanie správnych dát z rôznych systémov. Prípadov využitia je samozrejme viac a závisia od potrieb spoločnosti.

Výsledok: Vďaka nášmu návrhu na mieru má klient všetky potrebné dáta a informácie v reportingovom nástroji na jednom mieste a s pravidelnosťou, akú potrebuje. Čas teda môžu alokovať na iné aktivity vo svojom biznise, pretože plánovanie a cotrolling sa stali už bežnou pracovnou rutinou, ktorá nikoho „neťaží“.

BUSINESS

INTELLIGENCE (BI)

Zvyšovať konkurencie schopnosť, efektívne riadiť podnik, dosahovať stále vyšší profit …Ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť na základe rozhodovania založeného na správnych dátach a informáciách. Obrovské množstvo dát, nielen v rámci spoločnosti, ale aj z externých zdrojov, je potrebné pochopiť, vedieť z nich vyťažiť užitočné informácie a následne ich poskytnúť kompetentným v požadovanej forme a kvalite.
Disponujeme súborom znalostí, metodík, postupov, nástrojov a technológií overených u mnohých klientov, v rôznych biznis doménach a sme pripravení vám pomôcť v procese digitálnej transformácie spoločnosti.

Data Management & Integration

Dátové riešenia pre správu a integráciu umožňujú organizáciám zoskupovať, presúvať a integrovať dáta medzi rôznymi aplikáciami a prostredím „on premise“ a cloudu. Pomáhajú dosahovať rýchlu a efektívnu integráciu v reálnom čase aj dávkovým spôsobom. Takéto riešenia sú nevyhnutné pre organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť, že dáta sú správne, aktuálne a k dispozícii tam, kde sú potrebné.

Vysvetlenie: „Data Management & Integration“ (správa a integrácia dát) je komplexný prístup k riadeniu dát v organizácii. Zahrňuje procesy, technológie a riešenia, ktoré umožňujú efektívne získavať, ukladať, presúvať a integrovať dáta z rôznych aplikácií a systémov. Táto iniciatíva je kľúčová v prostredí, kde organizácie musia pracovať s historickými aplikáciami, novými cloudovými službami a stále sa meniacimi dátami.

Pre koho je riešenie vhodné: Riešenia správy a integrácie dát sú vhodné pre organizácie všetkých veľkostí a odvetví, ktoré potrebujú zabezpečiť efektívnu správu a tok dát. Sú ideálne pre firmy, ktoré majú existujúce aplikácie a systémy a zároveň využívajú moderné cloudové riešenia. Riešenia pomáhajú organizáciám zabezpečiť správne dáta pre svoje aplikácie a procesy.

Využitie: Našim klientom s týmito témami úspešne pomáhame prakticky od nášho vzniku, čo vyústilo aj do rozhodnutia vybudovať vlastnú platformu Data Logistic Platform (DaLoP) na podporu Data Management and Integration požiadaviek.

DATA

INTELLIGENCE (DI)

Množstvo dát neustále rastie exponenciálnym spôsobom. Je stále zložitejšie určiť, kto aké údaje používa, kde a prečo vznikajú, kto a ako často k nim pristupuje, aký majú význam, či je potrebné ich archivovať a podobne. Zodpovedaním týchto otázok sa identifikujú dátové aktíva vhodné na ďalšie použitie v oblastiach ako migrácie dát, správa dát, cloudová transformácia, ochrana osobných údajov a podobne. DI v nemalej miere môže poslúžiť aj na zefektívnenie procesov v rámci samotnej IT prevádzky.

Aj v tejto oblasti Vám vieme pomôcť so spracovaním a efektívnejším využitím vašich dát…

Data Governance

Data Governance pomáha organizáciám definovať a implementovať stratégie a procesy na konzistentné a správne spravovanie dát v celej organizácii. To zahŕňa identifikáciu zodpovedných osôb, vytvorenie pravidiel pre dátovú kvalitu, zabezpečenie súladu s reguláciami a definovanie postupov pre zabezpečenie dát.

Vysvetlenie: „Data Governance“ (správa údajov) je systematický prístup k riadeniu a správe dát v organizácii. Zahŕňa definovanie procesov, pravidiel a postupov, ktoré zabezpečujú, že dáta sú spoľahlivé, konzistentné a zabezpečené. Cieľom Data Governance je zvýšiť efektivitu správy dát a zabezpečiť, že sú správne využívané na podporu strategických rozhodnutí.

Pre koho je riešenie vhodné: Data Governance je vhodné pre všetky organizácie, bez ohľadu na ich veľkosť alebo odvetvie. Vzhľadom na súčasné požiadavky na ochranu osobných údajov je dnes Data Governance nutnou súčasťou každého riešenia na správu a analýzu dát.

Využitie: S pomocou Data Governance organizácie môžu zvýšiť efektivitu svojich procesov, dosiahnuť spoľahlivé reportingové požiadavky, presnosť a konzistentnosť dát a teda aj ich kvalitu. Služba Data Governance môže tiež zahŕňať implementáciu technologických riešení na podporu týchto cieľov. Umožňuje zdieľanie dát medzi rôznymi oddeleniami a procesmi v organizácii. Pomáha organizácii dodržiavať právne predpisy a normy týkajúcich sa ochrany údajov a dát.

Process Management

Proces management je systematický prístup k identifikácii, definícii, meraniu, zlepšovaniu, riadeniu a optimalizácii procesov v organizácii.

Vysvetelnie: Cieľom Proces managementu je dosiahnuť efektívnosť, zlepšiť výkon a dosiahnuť požadované výsledky v rámci rôznych činností organizácie. Tento prístup sa zameriava na jasné pochopenie procesov a ich optimalizáciu na dosiahnutie cieľov organizácie.

Pre koho je vhodné: Pre širokú škálu organizácií, od malých a stredných podnikov po veľké korporácie. Je určený pre tých, ktorí chcú zlepšiť efektívnosť, kvalitu a riadiace procesy vo svojich činnostiach.

Využitie: Pomáha zabezpečiť, že zdroje sú použité efektívne a optimalizované podľa potrieb organizácie. Proces management podporuje kultúru neustáleho zlepšovania a inovácií. Pomáha získať jasné a detailné porozumenie o tom, ako fungujú procesy. Poskytuje manažérom lepšiu kontrolu a riadiacu schopnosť nad operáciami organizácie. Pomáha v identifikácii príležitostí na zníženie nákladov v spoločnosti.

Máte kopu papierov (objednávky, faktúry, zmluvy, projektové dokumenty a iné), nemáte vždy jasno komu poslať dokumenty na ďalšie spracovanie, dlho čakáte na odozvu, prípadne pri všetkých pracovných starostiach aj zabúdate na termíny?  Pomôžeme vám popísať jednotlivé interné procesy, zefektívniť, zdigitalizovať a zaevidovať potrebné dokumenty na jednom mieste – do nášho nástroja Team assistant. K jednotlivým dokumentom a častiam procesu budú mať prístup len tí relevantní,  termíny bude sledovať samotný systém a notifikovaní k reakcii budú iba zodpovední.

Ak je toto riešenie, ktoré hľadáte, prečítajte si viac o našom produkte: Team assistant.

Modern Data Platform

Moderná dátová platforma je technologický nástroj, ktorý slúži na efektívne spracovanie, ukladanie a analýzu veľkého množstva dát v reálnom čase.

Vysvetlenie:  Zvyčajne sa skladá z viacerých komponentov ako úložisko dát (dátové sklady, lakehouse, datamesh a iné), nástroje na spracovanie a transformáciu dát, analytické nástroje a nástroje na vizualizáciu dát. Oproti svojim predchodcom  sú navrhnuté tak, aby mohli spracovávať a ukladať obrovské množstvo dát. Majú schopnosť flexibilne rásť podľa potrieb organizácie. Sú schopné spracovávať dáta takmer v reálnom čase, čo umožňuje okamžité rozhodovanie a analýzu na aktuálnych dátach. Pracujú so štruktúrovanými aj neštruktúrovanými, čo zahŕňa text, obrazy, zvuk a ďalšie formáty. Sú často postavené s využitím cloudových technológií, čo umožňuje ľahšiu správu, prístup k výpočtovým zdrojom a znižuje náklady na infraštruktúru. Tiež sa usiluje o zabezpečenie dát a ich prístupu, aby minimalizovali riziko straty alebo zneužitia údajov. Využitie umelej inteligencie je pre moderné dátové platformy neodmysliteľné a výrazne prispieva k ich pridaným hodnotám a úspechu.

Pre koho je riešenie vhodné: Toto riešenie je vhodné pre rôzne typy organizácií a odvetví bez ohľadu na ich veľkosť. Je to riešenie, ktoré pomáha lepšie a efektívnejšie využívať dáta na podporu rozhodovania a inovácií v organizáciách v porovnaní s ich predchodcami.

Využitie: Moderná dátová platforma umožňuje organizáciám integrovať, zbierať a spravovať dáta z rôznych zdrojov, vrátane databáz, senzorov, webových stránok a ďalších. Pomáha porozumieť dátam a trendom, čo umožňuje rýchlejšie a presnejšie rozhodovanie založené na dátach a faktoch. Poskytuje nástroje na optimalizáciu a vylepšenie procesov v organizácii prostredníctvom analýzy dát a identifikácie príležitostí na zlepšenie efektívnosti.Pomáha vytvárať personalizované produkty a služby pre zákazníkov na základe analýzy ich správania a preferencií. Pomáha predpovedať trendy a budúce udalosti na základe analýzy historických dát, čo umožňuje lepšie plánovanie a riadenie. Poskytuje možnosti pre výskumné tímy na využitie dát na objavovanie nových nápadov, produktov a technológií. Umožňujú organizáciám lepšie manažovať riziká a zlepšiť zabezpečenie dát prostredníctvom analýzy a monitorovania.

Cloud Adoption Services

 Cloud adoption services (služby pre prechod do cloudu) sú metódy a služby, ktoré organizáciám pomáhajú prechádzať z tradičného prevádzkovania IT infraštruktúry, aplikácií a dát na cloudové riešenia. Sú to spôsoby a nástroje, ktoré uľahčujú migráciu do cloudu a využívanie jeho výhod.

Vysvetlenie: „Cloud adoption services“ zahŕňajú širokú škálu stratégií, technológií a postupov, ktoré organizáciám umožňujú efektívne migrovať svoje IT operácie do cloudu. To znamená, že namiesto prevádzkovania vlastného hardvéru a softvéru na mieste, organizácie využívajú cloudové služby poskytované cloud providermi.

Pre koho je riešenie vhodné: Tieto riešenia sú vhodné pre akúkoľvek organizáciu, ktorá chce zvýšiť efektivitu svojich IT operácií a využívať výhody, ktoré cloud ponúka. To zahŕňa firmy v rôznych odvetviach, od technologických start-upov po etablované korporácie. Cloudové služby môžu byť prospešné pre organizácie, ktoré chcú znížiť náklady, zvýšiť flexibilitu a škálovateľnosť svojej infraštruktúry, zlepšiť bezpečnosť dát a získať prístup k moderným technológiám.

Využitie: Príkladom využitia „cloud adoption services“ môže byť situácia, kedy organizácia potrebuje migrovať svoje aplikácie, dáta a IT infraštruktúru do cloudu. Tým získava možnosť vzdialeného prístupu k týmto zdrojom, čo umožňuje rýchlejšiu reakciu na zmeny v prostredí a zníženie prevádzkových nákladov. Tieto riešenia môžu byť tiež využité na zabezpečenie dát, zálohovanie a obnovu, analýzu dát a mnoho ďalších účelov.

Potrebujete
poradiť?

Radi vám pomôžeme nájsť najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Stačí sa nám ozvať.

CHCEM PORADIŤ

Potrebujete
poradiť?

Radi vám pomôžeme nájsť najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Stačí sa nám ozvať.

CHCEM PORADIŤ

Business & Data Intelligence

Zvyšujte výkonnosť svojho podniku.
Neustále.

Business &

Data Intelligence

Zvyšujte výkonnosť svojho podniku.
Neustále.

ĎALŠIE SLUŽBY

Data Management
&
Integration
 

Data Governance

Process Management

Consulting