Spolupracujte
s nami

Pomáhame firmám pripravovať dáta do zrozumiteľnej podoby, robiť správne business rozhodnutia a plánovať budúcnosť.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Pomáhame firmám, ktoré chcú
obhájiť svoju pozíciu na trhu

Žijeme v dobe digitalizácie. Sme pripravení pomôcť
spoločnostiam v procese digitálnej transformácie, ktorá
je nevyhnutnosťou pre ich  budúce fungovanie. Robíme to v rôznych doménach pre lokálne aj medzinárodné spoločnosti

Už 20 rokov budujeme pevné
základy biznis rozhodnutiam

Pomáhame klientom zvyšovať efektivitu a profit
prostredníctvom našich služieb v oblasti manažmentu a analýzy dát. Špecializujeme sa na Data a Business Intelligence, Data Governance, Data Integration a Process Management. Pracujeme s osvedčenými štandardnými technológiami a produktami, ale vyvijame aj produkty špecifické pre našich klientov.

Pomohli sme desiatkam firiem zefektívniť biznis

Počas nášho dlhoročného pôsobenia na trhu sme pomohli lídrom ako napríklad VÚB, ČSOB, Tatry Mountain Resorts, O2 a UNIPHARMA vybudovať riešenia pre správu dát, ktoré umožnili robiť kvalifikovanejšie a pokročilejšie analýzy a rozhodnutia.

V našich riešeniach využívame AI 

Umelá inteligencia nie je iba trend, ale stáva sa neoddeliteľnou súčasťou IT riešení. My ju využívame na obohatenie štruktúrovaných dát o informácie obsiahnuté vo videách, hovorovej reči alebo ovládame naše aplikácie prirodzeným jazykom tak, aby ich mohli používať  širšie skupiny užívateľov.

Prípadové štúdie

Pozrite sa, ako sme pomohli lídrom z oblasti bankovníctva, telekomunikácii a mnohým iným zjednodušiť a zefektívniť ich procesy.

Sme férový a spoľahlivý partner pre zákazníkov. Záleží nám na dobrých vzťahoch a dlhodobom partnerstve.

Čo robíme

Náš tím expertov pomáha klientom dosiahnuť úspechy prostredníctvom konkrétnych nástrojov a metód.

Jedná sa o systémy na podporovanie rozhodovania. Predstavuje súhrnné označenie pre metódy, nástroje a technológie, ktorých cieľom je získanie hlbšieho pohľadu na súvislosti ukryté v dátach a biznis interpretáciu dát.

Data Intelligence rozširuje možnosti BI pre veľké a neštruktúrované dáta a vo veľkom rozsahu využíva umelú inteligenciu na ich interpretáciu.

Vysvetlenie: Ide o súbor technológií, procesov a nástrojov, ktoré organizáciám umožňujú analyzovať svoje dáta a prevádzať ich na informácie, ktoré môžu podporiť rozhodovanie a strategické plánovanie. BI sa zaoberá získavaním, analýzou, interpretáciou a prezentáciou dát, aby organizáciám pomohol lepšie porozumieť svojim procesom, výkonnosti a trhu.

Pre koho je riešenie vhodné: Pre každú firmu, ktorá sa chce rozhodovať na základe informácii. Pre spoločnosti, ktoré potrebujú analytické reportovanie, dashboardy a vizualizácie dát, vedieť robiť predikcie budúcich trendov a vzorcov v biznise, prípadne sledovať kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich úspešnosť v dosahovaní. V MAIND pracujeme na riešeniach pre firmy v oblasti turizmu a rekreácie, ale aj bankovníctva, výroby a iných oblastiach.

Využitie: Napríklad v MAIND sme BI riešenie implementovali pre klienta Dolní Morava. Klient patrí medzi TOP poskytovateľov turistických služieb v Českej republike. Úlohou bolo vyriešiť problém s plánovaním a controllingom. Pretože, ako to už v niektorých firmách býva, aj Dolní Morava cítila, že tím vydáva priveľa úsilia na konsolidáciu a reportovanie správnych dát z rôznych systémov. Prípadov využitia je samozrejme viac a závisia od potrieb spoločnosti.

Výsledok: Vďaka nášmu návrhu na mieru má klient všetky potrebné dáta a informácie v reportingovom nástroji na jednom mieste a s pravidelnosťou, akú potrebuje. Čas teda môžu alokovať na iné aktivity vo svojom biznise, pretože plánovanie a cotrolling sa stali už bežnou pracovnou rutinou, ktorá nikoho „neťaží“.

Dátové riešenia pre správu a integráciu umožňujú organizáciám zoskupovať, presúvať a integrovať dáta medzi rôznymi aplikáciami a prostredím „on premise“ a cloudu. Pomáhajú dosahovať rýchlu a efektívnu integráciu v reálnom čase aj dávkovým spôsobom. Takéto riešenia sú nevyhnutné pre organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť, že dáta sú správne, aktuálne a k dispozícii tam, kde sú potrebné.

Vysvetlenie: „Data Management & Integration“ (správa a integrácia dát) je komplexný prístup k riadeniu dát v organizácii. Zahrňuje procesy, technológie a riešenia, ktoré umožňujú efektívne získavať, ukladať, presúvať a integrovať dáta z rôznych aplikácií a systémov. Táto iniciatíva je kľúčová v prostredí, kde organizácie musia pracovať s historickými aplikáciami, novými cloudovými službami a stále sa meniacimi dátami.

Pre koho je riešenie vhodné: Riešenia správy a integrácie dát sú vhodné pre organizácie všetkých veľkostí a odvetví, ktoré potrebujú zabezpečiť efektívnu správu a tok dát. Sú ideálne pre firmy, ktoré majú existujúce aplikácie a systémy a zároveň využívajú moderné cloudové riešenia. Riešenia pomáhajú organizáciám zabezpečiť správne dáta pre svoje aplikácie a procesy.

Využitie: Našim klientom s týmito témami úspešne pomáhame prakticky od nášho vzniku, čo vyústilo aj do rozhodnutia vybudovať vlastnú platformu Data Logistic Platform (DaLoP) na podporu Data Management and Integration požiadaviek.

Data Governance pomáha organizáciám definovať a implementovať stratégie a procesy na konzistentné a správne spravovanie dát v celej organizácii. To zahŕňa identifikáciu zodpovedných osôb, vytvorenie pravidiel pre dátovú kvalitu, zabezpečenie súladu s reguláciami a definovanie postupov pre zabezpečenie dát.

Vysvetlenie: „Data Governance“ (správa údajov) je systematický prístup k riadeniu a správe dát v organizácii. Zahŕňa definovanie procesov, pravidiel a postupov, ktoré zabezpečujú, že dáta sú spoľahlivé, konzistentné a zabezpečené. Cieľom Data Governance je zvýšiť efektivitu správy dát a zabezpečiť, že sú správne využívané na podporu strategických rozhodnutí.

Pre koho je riešenie vhodné: Data Governance je vhodné pre všetky organizácie, bez ohľadu na ich veľkosť alebo odvetvie. Vzhľadom na súčasné požiadavky na ochranu osobných údajov je dnes Data Governance nutnou súčasťou každého riešenia na správu a analýzu dát.

Využitie: S pomocou Data Governance organizácie môžu zvýšiť efektivitu svojich procesov, dosiahnuť spoľahlivé reportingové požiadavky, presnosť a konzistentnosť dát a teda aj ich kvalitu. Služba Data Governance môže tiež zahŕňať implementáciu technologických riešení na podporu týchto cieľov. Umožňuje zdieľanie dát medzi rôznymi oddeleniami a procesmi v organizácii. Pomáha organizácii dodržiavať právne predpisy a normy týkajúcich sa ochrany údajov a dát.

Proces management je systematický prístup k identifikácii, definícii, meraniu, zlepšovaniu, riadeniu a optimalizácii procesov v organizácii.

Vysvetlenie: Cieľom Proces managementu je dosiahnuť efektívnosť, zlepšiť výkon a dosiahnuť požadované výsledky v rámci rôznych činností organizácie. Tento prístup sa zameriava na jasné pochopenie procesov a ich optimalizáciu na dosiahnutie cieľov organizácie.

Pre koho je vhodné: Pre širokú škálu organizácií, od malých a stredných podnikov po veľké korporácie. Je určený pre tých, ktorí chcú zlepšiť efektívnosť, kvalitu a riadiace procesy vo svojich činnostiach.

Využitie: Pomáha zabezpečiť, že zdroje sú použité efektívne a optimalizované podľa potrieb organizácie. Proces management podporuje kultúru neustáleho zlepšovania a inovácií. Pomáha získať jasné a detailné porozumenie o tom, ako fungujú procesy. Poskytuje manažérom lepšiu kontrolu a riadiacu schopnosť nad operáciami organizácie. Pomáha v identifikácii príležitostí na zníženie nákladov v spoločnosti.

Máte kopu papierov (objednávky, faktúry, zmluvy, projektové dokumenty a iné), nemáte vždy jasno komu poslať dokumenty na ďalšie spracovanie, dlho čakáte na odozvu, prípadne pri všetkých pracovných starostiach aj zabúdate na termíny?  Pomôžeme vám popísať jednotlivé interné procesy, zefektívniť, zdigitalizovať a zaevidovať potrebné dokumenty na jednom mieste – do nášho nástroja Team assistant. K jednotlivým dokumentom a častiam procesu budú mať prístup len tí relevantní,  termíny bude sledovať samotný systém a notifikovaní k reakcii budú iba zodpovední.

Ak je toto riešenie, ktoré hľadáte, prečítajte si viac o našom produkte: Team assistant.

Moderná dátová platforma je technologický nástroj, ktorý slúži na efektívne spracovanie, ukladanie a analýzu veľkého množstva dát v reálnom čase.

Vysvetlenie:  Zvyčajne sa skladá z viacerých komponentov ako úložisko dát (dátové sklady, lakehouse, datamesh a iné), nástroje na spracovanie a transformáciu dát, analytické nástroje a nástroje na vizualizáciu dát. Oproti svojim predchodcom  sú navrhnuté tak, aby mohli spracovávať a ukladať obrovské množstvo dát. Majú schopnosť flexibilne rásť podľa potrieb organizácie. Sú schopné spracovávať dáta takmer v reálnom čase, čo umožňuje okamžité rozhodovanie a analýzu na aktuálnych dátach. Pracujú so štruktúrovanými aj neštruktúrovanými, čo zahŕňa text, obrazy, zvuk a ďalšie formáty. Sú často postavené s využitím cloudových technológií, čo umožňuje ľahšiu správu, prístup k výpočtovým zdrojom a znižuje náklady na infraštruktúru. Tiež sa usiluje o zabezpečenie dát a ich prístupu, aby minimalizovali riziko straty alebo zneužitia údajov. Využitie umelej inteligencie je pre moderné dátové platformy neodmysliteľné a výrazne prispieva k ich pridaným hodnotám a úspechu.

Pre koho je riešenie vhodné: Toto riešenie je vhodné pre rôzne typy organizácií a odvetví bez ohľadu na ich veľkosť. Je to riešenie, ktoré pomáha lepšie a efektívnejšie využívať dáta na podporu rozhodovania a inovácií v organizáciách v porovnaní s ich predchodcami.

Využitie: Moderná dátová platforma umožňuje organizáciám integrovať, zbierať a spravovať dáta z rôznych zdrojov, vrátane databáz, senzorov, webových stránok a ďalších. Pomáha porozumieť dátam a trendom, čo umožňuje rýchlejšie a presnejšie rozhodovanie založené na dátach a faktoch. Poskytuje nástroje na optimalizáciu a vylepšenie procesov v organizácii prostredníctvom analýzy dát a identifikácie príležitostí na zlepšenie efektívnosti.Pomáha vytvárať personalizované produkty a služby pre zákazníkov na základe analýzy ich správania a preferencií. Pomáha predpovedať trendy a budúce udalosti na základe analýzy historických dát, čo umožňuje lepšie plánovanie a riadenie. Poskytuje možnosti pre výskumné tímy na využitie dát na objavovanie nových nápadov, produktov a technológií. Umožňujú organizáciám lepšie manažovať riziká a zlepšiť zabezpečenie dát prostredníctvom analýzy a monitorovania.

 Cloud adoption services (služby pre prechod do cloudu) sú metódy a služby, ktoré organizáciám pomáhajú prechádzať z tradičného prevádzkovania IT infraštruktúry, aplikácií a dát na cloudové riešenia. Sú to spôsoby a nástroje, ktoré uľahčujú migráciu do cloudu a využívanie jeho výhod.

Vysvetlenie: „Cloud adoption services“ zahŕňajú širokú škálu stratégií, technológií a postupov, ktoré organizáciám umožňujú efektívne migrovať svoje IT operácie do cloudu. To znamená, že namiesto prevádzkovania vlastného hardvéru a softvéru na mieste, organizácie využívajú cloudové služby poskytované cloud providermi.

Pre koho je riešenie vhodné: Tieto riešenia sú vhodné pre akúkoľvek organizáciu, ktorá chce zvýšiť efektivitu svojich IT operácií a využívať výhody, ktoré cloud ponúka. To zahŕňa firmy v rôznych odvetviach, od technologických start-upov po etablované korporácie. Cloudové služby môžu byť prospešné pre organizácie, ktoré chcú znížiť náklady, zvýšiť flexibilitu a škálovateľnosť svojej infraštruktúry, zlepšiť bezpečnosť dát a získať prístup k moderným technológiám.

Využitie: Príkladom využitia „cloud adoption services“ môže byť situácia, kedy organizácia potrebuje migrovať svoje aplikácie, dáta a IT infraštruktúru do cloudu. Tým získava možnosť vzdialeného prístupu k týmto zdrojom, čo umožňuje rýchlejšiu reakciu na zmeny v prostredí a zníženie prevádzkových nákladov. Tieto riešenia môžu byť tiež využité na zabezpečenie dát, zálohovanie a obnovu, analýzu dát a mnoho ďalších účelov.

DaLoP : Data Logistic Platform
Na základe potrieb klientov sme vyvinuli vlastné produkty pre správu dát. Vyberte si službu alebo kompletné riešenie pre manažment dát.

Produkty DaLop

Nástroj na riadenie a monitoring dávkového ETL spracovania DWH / DataMart / ODS systémov. Zabezpečuje spúšťanie a celý manažment spracovania.

Pre koho je riešenie vhodné: Pre každú firmu, ktorá chce mať prehľad a kontrolu nad spracovaním dát vo svojich systémoch a potrebuje rýchlo a včas zasiahnuť pri vzniknutých problémoch s ich spracovaním. Primárne je určený pre IT prevádzky pre rýchle a vizuálne prehľadné monitorovanie veľkého množstva jobov.

Využitie: RunMan sme implementovali pre viacerých klientov, vďaka čomu im systém beží stabilne a automaticky. Keď nastane chyba pri spracovaní klient o tom vie a môže zasiahnuť, zatiaľ čo nástroj bez ohľadu na chybu vie, kde môže pokračovať a ďalej prebieha spracovanie dát. Okrem klasického monitorovania jednotlivých jobov (stromov spracovania), aplikácia obsahuje aj detailné informácie o každom jobe (stav spracovania, závislosti, parametre, error hlášky, a iné), manažérsky pohľad s grafmi a trendami ako aj  logovanie všetkých zmien.

Slúži na definovanie krokov dávkového spracovania (úlohy), závislostí medzi úlohami, príkazov pre úlohy a ďalšie parametre spracovania. Je doplnkom k Runman monitor nástroju.

Slúži na komplexnú správu číselníkov, mostíkov, alebo ako náhrada manuálnych vstupov a chýbajúcich zdrojov údajov pre akýkoľvek IT systém v spoločnosti. Je ekvivalentom Master Data Management systémov.

Pre koho je riešenie vhodné: Pre všetky spoločnosti, ktoré chcú mať svoje master údaje plne pod kontrolou, s riadeným prístupom užívateľov, manažovanou zmenou štruktúr, plným auditom a historizáciou údajov v databáze. Pre organizácie, ktoré v rámci data governance plánujú využiť moderný Master data systém.

Využitie: Vytvorenie štruktúry nového číselníka cez grafické rozhranie trvá iba niekoľko minút a po chvíli je pripravený na prácu s údajmi. CTM ponúka širokú funkcionalitu práce s dátami, vrátane importu Excel súborov, pričom každá operácia je plne logovaná a údaje historizované. Užívateľ si môže nastaviť vlastný vzhľad každej obrazovky. Systém ponúka modul na riadenie prístupov s veľmi jemnou granularitou. Zmena štruktúr číselníkov je manažovaná verziami a ponúka rozhranie na nasadenie zmien na rôzne prostredia.CTM môže slúžiť ako „lokálny“ zdroj číselníkov pre DWH / Datamart / ODS / core systémy, alebo ako celopodnikový Master Data Management systém. Je vhodné ho využiť miesto manuálnych vstupov, alebo ako náhrada zdroja pre chýbajúce údaje.

Nástroj na definovanie a vykonávanie „SQL like“ testovacích scenárov pre DWH / DataMart / ODS systémy, ale aj iné typy test case-ov a DQ kontrol. Pomáha zefektívniť prácu s prípravou, manažmentom a vyhodnotením testovacích scenárov.

Komplexný systém na manuálne korekcie biznis údajov v DWH a DataMartoch. Široká funkcionalita, práca s biznis periódou/verziou údajov, plný audit a historizácia vykonaných zmien.

Nástroj na definovanie logických „source to target“ mapovaní pre DWH / DataMart / ODS systémy, ako podklad pre vývoj a prípravu testovacích scenárov. Pomáha zvýšiť kvalitu zadaní pre vývoj a ponúka lineage pre dopadové analýzy.

Ako prebieha spolupráca?

Spolupráca s nami je systematická a transparentná. Naše postupy zahŕňajú niekoľko kľúčových krokov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele a očakávania. V nasledujúcej časti sú opísané jednotlivé fázy našej spolupráce.

Konzultácia a návrh riešení

Po diskusií a zladení očakávaní vypracujeme stratégiu a predstavíme vám jedno alebo viac riešení, ktoré povedú k dosiahnutiu vašich očakávaní.

Dohodnutie podmienok

Po dohode o finančných a rozsahových podmienkach sa vzájomne oboznámime so zodpovednými osobami a procesmi. Vo forme zmluvy.

Realizácia projektu a reportovanie

Následne pristúpime k realizácii projektu. Počas projektu udržiavame úzky kontakt s vaším tímom a pravidelne vám predkladáme výsledky.

Odovzdanie a ďalšia spolupráca

Závislosti od dohody po ukončení projektu klientovi odovzdáme riešenie, pokračujeme v jeho podpore a zapracovávaní nových požiadaviek.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu, vďaka ktorej
sa dozviete, ako dokážeme pomôcť práve vášmu
podnikaniu.

  • +421 903 123 583

Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.
Pri pokuse o odoslanie vašej správy došlo k chybe. Skúste to prosím neskôr.

Využite možnosť úvodnej analýzy vašej firmy

BI Roadmap je konzultačná, analytická práca, ktorá slúži na zhodnotenie súčasného stavu reportovacieho a analytického riešenia u zákazníka a na návrh postupu implementácie alebo rozšírenia tohto riešenia.

Zhodnotenie situácie a potrieb

Posúdenie súčasného stavu BI a informačných zdrojov. Posúdenie potrieb zákazníka z hľadiska informačnej architektúry a globálnych plánov korporácie, metrík, subjektov, prioritizácie a pokrytia.

Návrh novej architektúry

Návrh najvhodnejšej architektúry BI na riešenie jednotlivých potrieb pre uvažovaný časový horizont

Akčný plán ďalších krokov

Návrh postupných krokov v oblasti BI s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň BI v uvažovanom časovom horizonte

Mám záujem o analýzu
Chcem sa dozvedieť viac o BI Roadmap

Naše hodnoty

Náš biznis už 17 rokov staviame na pevných zásadách, ktorými sa riadime či už v rámci firmy alebo vo vzťahu s klientami.

Dáta na prvom mieste

Pri tvorbe riešení pre našich klientov nás v prvom rade zaujímajú dáta a ich automatizácia.

Excelentnosť

Máme za sebou roky skuseností, no ďalej nás posúva neustály dôraz na rozvoj kompetencií a zručností u každého kolegu.

Transparentnosť

Sme férový a spoľahlivý partner pre zákazníkov. Záleží nám na dobrých vzťahoch a dlhodobom partnerstve.

Rovnocenný prístup

Jediná metrika, ktorou hodnotíme svojich kolegov a posudzujeme kariérny postup sú schopnosti a motivácia.

Flexibilita prostredia

Kolegov máme po celom Slovensku. Nie je dôležité kedy a odkiaľ robia, dôležitý je výsledok a spokojnosť klienta.

Priateľská kultúra

Záleží nám na spokojnosti každého kolegu a snažíme sa vytvárať silné väzby a dôveru nielen v práci, ale aj mimo nej.

Život v MAIND

Kolegov máme po celom Slovensku. Nie je dôležité kedy a odkiaľ robia, dôležitý je výsledok a spokojnosť klienta.

Certifikáty

Naši partneri