VÚB Banka

V rámci projektu výmeny hlavného bankového systému sme dodali ucelené riešenie pre Data Integration Stream doménu. Použili sme modernú dátovú architektúru na zabezpečenie zberu dát, automatizáciu procesov zberu, spracovania a publikovania dát.

Spolupracujte s nami aj vy

Klient: VÚB Banka

Odvetvie: Banking

Technológie: Oracle, Informatica, Power Designer,  Microsoft SQL Server, MS Analysis services, MS Reporting Services

Popis klienta

VÚB je druhou najväčšou bankou na Slovensku a jedinou univerzálnou bankou s licenciou na poskytovanie celého rozsahu bankových služieb. VÚB banka je členom medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá pôsobí v 29 krajinách sveta a patrí medzi najdôležitejšie bankové skupiny eurozóny.

Zadanie

Keďže banka realizovala výmenu hlavného bankového systému pre pobočku v zahraničí bolo nutné vykonať viaceré zmeny v dátovej integrácií. Pri zmenách sme kládli dôraz na modernizáciu systému, novelizáciu vzhľadom na legislatívne podmienky a elimináciu problémov v IT architektúre z minulosti.

Popis realizácie

Vytvorili sme komplexné riešenie integrované do bankového prostredia, ktoré poskytuje výstupy pre potreby regulatórneho výkazníctva pre risk, accounting a controlling manažment, MIS a ďalších interných a externých odberateľov VUB banky.

Hlavné benefity nového riešenia

Pri tvorbe riešenia sme sa zamerali na zefektívnenie kľúčových potrieb v oblasti dátovej integrácie, vďaka čomu sme dosiahli zlepšenie kvality na viacerých úrovniach.

Technologický rozvoj

Pripravenosť reagovať na nové trendy a požiadavky materskej banky a legislatívy.

Stabilná spolupráca

Dlhodobá spolupráca zabezpečí vzájomné porozumenie a pevný základ bez chybovosti.

Riešenia na mieru

Potreby banky nie sú limitované, pretože softvér vieme prispôsobiť požiadavkám.

Prinášanie expertízy

Mnohoročné skúsenosti v banking segmente sú výhodou pri navrhovaní nových riešení.

Výsledok

Zabezpečili sme kontinuitu procesov v rámci reportingu, aby konzumenti dát neboli ovplyvnení zmenami na core banking systéme. Vytvorili sme dátovú základňu, ktorá je používaná v rámci celej banky ako cieľová platforma pre komplexný reporting banky.

Ďalšie kroky

Spolupráca s VÚB naďalej pokračuje v ďalších etapách. Postupne implementujeme vývoj a integráciu ďalších riešení pre zlepšenie reportingu dát, ako sú Corep, Finrep, Tagetik a iné. Zastrešujeme aj vývoj nástroja na párovanie účtovných transakcií a rekonciliáciu GL účtov.

“ Profesionálny prístup a pomoc firmy MAIND jednak pri analytickej, implementačnej, ale aj koordinačnej časti Data Integration Streamu vnímamé ako kľúčový a rozdielový. „

Za posledné tri roky sme ako jedna z najväčších bánk v SR čelili viacerým technologickým a implementačným výzvam. Oblasť Dátovej Integrácie, BI a reportingu je jednou z tých, ktorá je ovplyvnená a dotknutá prakticky každým väčším bankovým projektom. Zároveň podlieha častým zmenám v zmysle legal a regulatórnych požiadaviek. V neposlednom rade konsolidácia dátovej architektúry a Data Governance predstavuje priestor na optimalizáciu a simplifikáciu celej IT architectural landscape v rámci banky. Keďže sme pre našu pobočku v Prahe realizovali zložitý program výmeny Core banking systému, dopad na dátovú oblasť bol veľmi komplexný. O to viac vnímame profesionálny prístup a pomoc firmy MAIND jednak pri analytickej, implementačnej, ale aj koordinačnej časti Data Integration Streamu ako kľúčový a rozdielový. Či už sa to týka samotnej expertízy jednotlivých ľudí, celkovej kvality dodávky, ale aj korektnosti pri spolupráci a striktnosti pri dodržaní projektových míľnikov.

Milan Jamrich, Riaditeľ ICT, VÚB, a.s.

Pri vývoji riešenia sme použili
nasledovné programy a systémy

Ďalšie ukážkové projekty

Prezrite si aj ďalšie úspešne zrealizované projekty.

TMR

Vytvorili sme nástroj na zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát so všetkých prevádzok Tatry Mountain Resorts.

Odvetvie: Turismus, Retail
Technológie: Azure, Database Elastic pool, Data Factory, Power BI, MS SQL, Oracle, PostgreSQL,  Angular, JIRA…

Viac o projekte

HB Reavis

Spolupracovali sme pri vytváraní riešenia ktoré spracováva senzorické dáta potrebné na realizáciu well-being scenárov.

Odvetvie: Reality
Technológie: Microsoft Azure Data Lake Storage, Azure Databricks, Azure Event Hub, Azure Stream Analytics…

Viac o projekte

ČSOB

Vybudovali sme kompletné riešenie dátového úložiska od návrhu až po nasadenie do prevádzky.

Odvetvie: Banking
Technológie: Oracle, SAP Software Solutions, PowerDesigner, Java, Model Driven development

Viac o projekte

Prekladáme dáta
do zrozumiteľnej reči.

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu, vďaka ktorej sa dozviete, ako dokážeme pomôcť práve vášmu podnikaniu.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
  • +421 903 123 583

  • IČO 35958707

  • Galvaniho 7/B
    821 04 Bratislava

Naši skvelí klienti