Analýza údajov rýchlo mení odvetvie zdravotnej starostlivosti a prináša nové možnosti efektívnejšej a účinnejšej zdravotnej starostlivosti. Navyše, pomáha poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prijímať rozhodnutia založené na údajoch, ktoré vedú k lepším výsledkom pre pacientov, od záznamov o pacientoch až po fakturáciu, diagnostiku, liečbu a finančné riadenie.

Akými formami teda dátová analytika prispieva k revolúcii v zdravotníctve? Poďme si ich priblížiť…

Efektívna diagnostika 💊

Analytické nástroje spracúvajú údaje o pacientoch presnejšie a rýchlejšie ako samotní lekári. Tieto nástroje dokážu vyhodnotiť rôzne symptómy, posúdiť vplyv liekov a životného štýlu na pacientov a na základe spracovaných údajov určiť diagnózu a odporučiť vhodnú liečbu.

Personalizovaná liečba 🧬

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti využívajú analýzu údajov na sledovanie a vizualizáciu údajov o pacientoch. Môžu tak vytvárať personalizované liečebné plány na základe anamnézy, zvykov a genetických markerov pacienta. Dokonca, aj liečba rakoviny sa pomocou týchto vizualizačných nástrojov a business intelligence výrazne zdokonalila.

Lepší výkon opatrovateľov 🤝

Analýza údajov pomáha sledovať a zlepšovať výkon opatrovateľov, identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné minimalizovať alebo maximalizovať starostlivosť a vyhodnocovať účinnosť rôznych prístupov. Analýzou údajov o pacientoch môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tiež predpovedať náklady a čas zotavenia spojené s rôznymi stratégiami starostlivosti.

Prediktívna analýza 📊

Využitie prediktívnej analýzy v zdravotníctve prináša množstvo výhod. Jednou z týchto výhod je znižovanie readmisie. Prostredníctvom prediktívnej analýzy je možné identifikovať pacientov s vysokým rizikom opätovnej hospitalizácie. Na základe týchto informácií môžu zdravotnícki pracovníci prijať preventívne opatrenia a zlepšiť starostlivosť po prepustení. Tým sa nielen znižuje potreba opätovnej hospitalizácie, ale zlepšuje sa aj celková kvalita poskytovanej starostlivosti.

 

Okrem toho prediktívna analýza poskytuje lepšiu kontrolu nad zdravím celej populácie. Pomocou tejto analytické metódy je možné identifikovať rizikové skupiny v populácii a následne prijať opatrenia na monitorovanie a zlepšenie zdravia týchto skupín. To umožňuje zdravotníckym organizáciám lepšie plánovať a smerovať svoje zdroje, aby dokázali predchádzať chorobám a zlepšovať celkovú zdravotnú situáciu spoločnosti.

Finančná stabilita 💰

Dá sa povedať, že dátová analytika prináša revolúciu v zdravotníctve. Umožňuje lepšie porozumieť pacientom, poskytovať im efektívnejšiu a personalizovanejšiu zdravotnú starostlivosť, rýchlejšie a presnejšie stanovovať diagnózy, vytvárať individualizované liečebné plány a sledovať výkon zdravotníckych pracovníkov. Vďaka dátovej analytike sa zdravotníctvo mení a prispieva k kvalitnejším výsledkom pre pacientov.

Zdroj: https://tdan.com/data-is-a-big-component-of-healthcare/30679