Na naše „kreslo“ sme si posadili Mária Kluku, ktorý je partnerom v KRION Partners. Dôvodov pre tento výber je asi viacero, Mário a Rastislav Mičík (obchodný riaditeľ a spoluzakladateľ MAIND) sa poznajú už nejaký ten piatok. Rovnako ako mnohí z nás, Mário je vášnivým športovcom. S jeho spoločnosťou KIRON Partners úspešne spolupracujeme už od samého začiatku spoločnosti MAIND. Aj preto máme pre našich zamestnancov k dispozícii nový benefit – Právna klinika.

Rovnako ako mnohí z nás, Mário je vášnivým športovcom. S jeho spoločnosťou KIRON Partners úspešne spolupracujeme už od samého začiatku spoločnosti MAIND. Aj preto máme pre našich zamestnancov k dispozícii nový benefit – Právna klinika.

Mário, tešíme sa z toho, že naša spolupráca s tebou a tvojou spoločnosťou KRION trvá v podstate od roku 2005. Zároveň sme radi, že z právneho hľadiska sme zatiaľ nemali žiadny vážnejší problém. Ako hodnotíš našu spoluprácu ty?Súčasťou Dňa zdravia bola aj možnosť kompletného merania ostrosti zraku a komplexné očné vyšetrenie. Zatiaľ, čo niektorí majú zrak ako jastrab, iní využili výber rámu na okuliare za zvýhodnenú cenu s doručením priamo domov či do officu.

Veľmi pekne ďakujem za možnosť vyjadriť sa k našej spolupráci a je mi cťou mať takých klientov, akými sú spoločnosti MAIND a Neit Group. Našu spoluprácu považujem za veľmi úspešnú, jednak z dôvodu, že sme s vami absolvovali ako váš právny zástupca a poradca všetky väčšie aj menšie zmeny, akvizície a vytvorenie holdingovej štruktúry, jednak z toho dôvodu, že sa nám zatiaľ úspešne darí vás držať od väčších problémov, ktoré by mohli mať vplyv na samotnú prevádzku a kondíciu vašich spoločností. Tento výsledok považujem za náš spoločný a vždy sa nám veľmi dobre pracovalo s vašim managementom na všetkých úrovniach riadenia. Takže za mňa sa javíte ako ideálny klient :)))

Môžeš nám v krátkosti predstaviť čo všetko je v portfóliu vašich služieb?

Naša advokátska kancelária KRION Partners je, povedzme, stredne menšou kanceláriou na pomery Bratislavy, pričom sa snažíme do každej služby vniesť čo najviac skutočného právneho remesla a každú službu posunúť do maximálne možného výkonu. Nie sme manufaktúra, neinšpiruje nás strojová produkcia práva, každý klient a jeho vec sú pre nás jedineční. Jadrom našich služieb je zmluvná agenda, teda zmluvné právo tak v oblasti obchodnoprávnej, ako aj občianskoprávnej, s tým súvisiaca agenda právnych analýz, stanovísk, príprava postupov. Veľa času a energie venujeme procesnému právu v rozsahu zastupovania klientov vo všetkých druhoch sporov, na všetkých úrovniach súdov na Slovensku a v Európe, rovnako tak zastupujeme klientov v procesoch a konaniach regulovaných verejným sektorom, samosprávou, štátnou správnou.

Špecificky a osobitne sa zaoberáme podnikovým/firemným právom, korporačným/obchodným právom v širšom aj užšom rozsahu, správnym právom, právom IT a softwarovým právom, automotívom, zdravotníctvom a farmáciou, správou majetku klientov, stavebným právom, nehnuteľnosťami a podporou developingu. Z verejného sektora sú to hlavne právne služby pre samosprávu – mestá, obce a register partnerov verejného sektora.

Keďže my sa zaoberáme hlavne dátami, ako vnímate túto tému v KRION? Stretávate sa vo vašej praxi aj s právnymi prípadmi dotýkajúcimi sa tejto oblasti?

Samozrejme, sa s touto témou v KRIONe a všeobecne v práve stretávame na každodennej úrovni. Vnímame túto oblasť ako nanajvýš exponovanú, žiadanú a pre život firiem, inštitúcií ale aj jednotlivcov ako nevyhnutnú bez možnosti ju obísť alebo zanedbať. My sa primárne stretávame s problematikou právnej ochrany dát niektorým s osobitných režimov ochrany, právnou prevenciou pred únikom dát, v prípade úniku dát riešime efektívne vymáhanie vyplývajúcich nárokov, prípadné navrátenie do pôvodného stavu, či zákaz užívania/používania dát.

Pravidlami zastrešujeme prípady, keď dáta klientov podliehajú povinnej zákonnej ochrane, ale aj prípady, keď dáta nepodliehajú regulovanej zákonnej ochrane a klientom nezostáva nič iné, iba nakladanie s dátami zmluvne upraviť, kde do tohto procesu odborne a veľmi intenzívne vstupujeme.

Ako vidíš našu spoluprácu do budúcnosti? Je nejaká oblasť okrem zastrešenia právnej ochrany, kde by sme mohli spolupracovať a možno využiť synergie medzi vašim a našim know-how?

Našu spoluprácu v budúcnosti vidím veľmi vzostupne a zároveň mám aj veľké očakávania. Som presvedčený, že množstvo riešení, ktoré veľmi úspešne ponúkate, a ktoré v budúcnosti budete ďalej generovať budú stále viac potrebovať nielen právnu ochranu, ale aj právnu podporu, ktorá sa stane súčasťou služby technického riešenia. Respektíve pôjde o technické softwarovo/hardwarové riešenia podporené právnymi riešeniami a vystavané na právnom základe, čím sa bezpečnosť a účelnosť takýchto riešení nevyhnutne premietne do vysokej kvality spoločnej služby pre zákazníkov, klientov. Rád by som bol v tomto trochu vizionár :)))

Nedávno si nám na raňajkách predstavil benefit, ktorý ste nám ponúkli v rámci dobrej spolupráce. Môžeš ho ešte raz predstaviť?

Veľmi rád predstavím našu ponuku/službu nazvanú PRÁVNA KLINIKA, ktorú už aplikujeme vo vašej firme. Ide o poskytovanie osobného právneho poradenstva minimálne raz do mesiaca v pravidelne sa opakujúci konkrétny deň vo vašej firme alebo na inom mieste podľa vašich požiadaviek. Toto osobné právne poradenstvo poskytujú skúsení a odborne zdatní členovia právneho teamu našej advokátskej kancelárie KRION Partners.

Táto služba je určená pre samotný subjekt podnikania, spoločníkov, akcionárov, štatutárne orgány obchodných spoločností, manažérov a vedúcich zamestnancov. Hlavným cieľom je však poskytovať osobné a diskrétne právne rady priamo vašim zamestnancom, spolupracovníkom a interným kontraktorom ako dodatočný pracovný benefit.

Rozsah služby zahŕňa základné právne poradenstvo v rôznych oblastiach a právnych odvetviach podľa potreby a záujmu. Poskytujeme konkrétne právne rady a nasmerovanie k riešeniu právnych problémov priamo na mieste. Pri komplikovanejších otázkach zaznamenáme zadanie, na ktoré sa budeme následne snažiť odpovedať emailom alebo telefonicky. V prípade potreby môžeme sa dohodnúť aj na právnom zastupovaní.

Účelom PRÁVNEJ KLINIKY je obnoviť a zintenzívniť osobnejší a priamy vzťah s vami ako naším dlhoročným a výnimočným klientom. Poskytuje vám a vašim zamestnancom väčší komfort, právnu ochranu, bezpečnosť a istotu. Na pravidelne sa opakujúcich právnych dňoch môžete dopytovať na právne problémy, overovať správnosť právnych postupov, konzultovať právnu stratégiu, získať právne rady a ďalšie.

Na záver trošku osobnejšia otázka. My máme vo firme kolegov, ktorí sa venujú rôznym koníčkom, od športových aktivít, cez záhradníctvo, ovocinárstvo, včelárstvo atď. Ako ty najradšej tráviš svoj voľný čas?

Ďakujem za opýtanie a veľmi si cením, že spolu komunikujeme aj ako reálne fyzické osoby so svojimi problémami, potrebami a súkromným životom. Ja som bol vždy hlavne športový typ, pričom od 7-mich do 19-tich rokov som hral aktívne futbal za FC Nitra. Aktuálne je mojim najvýznamnejším športom akákoľvek športová a iná aktivita s mojimi deťmi, pričom som 5 rokov veľmi aktívne pretekal Spartan race. Mám odbehnutých cca 60 pretekov so všetkými obtiažnosťami, mám niekoľko trifekt a v roku 2018 som sa dostal aj na prvé majstrovstvá sveta do Sparty v Grécku, kde som skončil 111-ty z 4500 pretekárov. Aktuálne aktívne nepretekám, hoci som v sobotu odbehal so svojimi deťmi dva preteky v sérií Spartan KIDS. Šport však potrebujem cítiť v žilách a svaloch : ))) takže pravidelne raz do týždňa plávam 2,5 km, 15 km behám a minimálne raz do týždňa mám silový tréning. Možno sa to zdá veľa ale viem to robiť veľmi efektívne a je to pre mňa veľmi významný spôsob dobíjania mentálnych batérií. Inak mám rád knihy, hudbu, umenie.

Vďaka za rozhovor a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tebou a tvojimi kolegami z KRION Partners.

Ja ďakujem za rozhovor a ešte raz za spoluprácu, ste pre mňa aj pre KRION veľmi inšpiratívny klient a držím vám vo všetkom čo budete robiť silno palce. Nech sa vám darí!